What Does the Hero Say? (Jaina) #10

Po menší pauze způsobenou hlavně AMA na redditu se zase vracím s pravidelným seriálem o voice-overech hrdinů. Dnes nás čeká Jaina, takže pokud jste ve včerejším vedru neroztáli, dneska vás my dva určitě zchladíme.

Jaina (namluvená Laurou Bailey)

O Lauře jste se mohli dočíst už u Vally, takže menší repete: má za sebou celkem slušnou řadu titulů, kterým propůjčila svůj hlas, ať už jsou to anime, filmy nebo videohry. Mohli jste ji slyšet například v Dragon Ball, Naruto, nebo Marvel Anime, dále pak v Ultimate Spider-Man nebo třeba Street Fighter X. Svůj největší potenciál ale odhalila při dabování herních postav, na kontě má například hlavní hrdinku Rayne z hry BloodRayne, dále bezpočet titulů Dragon Ball Z, milovníci hororů ji mohou znát z Resident Evil: The Darkside Chronicles nebo Silent Hill: Shattered Memories. Několikrát se také objevila ve Final Fantasy titulech. Pokud zbožňujete Skyrim, neměla by vám uniknout její přítomnost v podobě upírky Serany. Její pravděpodobně nejznámější rolí z dílen Blizzardu je nejmocnější lidská kouzelnice Azerothu Jaina Proudmoore, kterou namluvila hned v několika datadiscích – a v této tradici pokračuje i v Heroes of the Storm, kde kromě Vally namluvila také právě Jainu.

Launch:

„I’m here to help!“ – Jsem tu, abych pomáhala.

Při kliknutí:

„What's the plan?“ – Jaký je plán?

„Shh! I‘m trying to think here!“ – Ššš, snažím se tu přemýšlet.

„All I ever wanted to do was study. Of course, then a giant demon smashed my home apart, so that kind of put an end to that.“ – Vždycky jsem chtěla jenom studovat. Samozřejmě pak obrovský démon zničil můj domov, takže to tak nějak skončilo.

 • Jaina mluví o Archimondovi, který pomocí kouzla zničil Dalaran. Tato scéna byla jednou ze cimenatics Warcraftu 3.

„I wonder if my teleport spells will work here? Now where'd that spell go…ah, here it is! Azeroth metreon zinthos! Wait, that's not right.“ – Zajímalo by mě, jestli tu moje teleportační kouzla fungují. Kam se mi to kouzlo jenom podělo… aaa, tady je! Azeroth metreon zinthos! Počkat, to není správně.

 • Jako vždy si vývojáři připravili menší perličku. „Azeroth metreon zinthos“ je parafrází pro „Azarath Metrion Zinthos“, což je zaklínadlo komiksové hrdinky Raven, jež jí umožňuje vyšší soustředění a umožňuje jí podávat ještě větší výkony.

„So forget what I said before - now is when things are getting weird. I mean, I saw a dwarf made of candy earlier!“ – Takže zapomeňte, co jsem říkala předtím – teď jsou věci divné. Chci tím říct, že jsem před chvílí viděla trpaslíka ze sladkostí!

 • Tím „předtím“ Jaina myslí svůj voice-over z Warcraftu III, kdy při opakovaném kliknutí říkala: „Things are starting to get a little weird.“ – Věci začínají být trochu divné.

„Wait...is that a white hair?! I hope that's not a bad sign.“ – Počkat, to je bílý vlas?! Doufám, že to není špatné znamení.

 • „Špatné znamení“ to rozhodně bylo. Jaina po událostech na Theramore zbělaly vlasy – pokud nejste fanoušci Warcraft lore, tak pro vás trochu více do hloubky – Garrosh, ex-náčelník Hordy, se rozhodl na Theramore, na místo, kde Jaina žila a místo, pro Alianci velmi strategicky důležité, shodit mana-bombu. Theramore byl kompletně zničen a jen Jaina spolu s Vereesou Windrunner, Shandris Feathermoon a Kalecgosem explozi přežili. Následkem exploze čarodějce zbělely vlasy, její oči se také změnily. Navíc kvůli tomtuto útoku Jaina kompletně změnila svůj názor ohledně Hordy – už se s ní nesnažila usmířit, naopak na Orgrimmar sama zaútočila, čímž ohrozila (a dokonce možná zničila) svoje přátelství s Thrallem. Navíc poté, co zjistila, že blood elfové z Kirin Tor pomáhají Hordě (i naproti tomu, že Kirin Tor je neutrální organizace), byli všichni příslušníci Hordy z Kirin Tor propuštěni a Jaina čaroděje přidružila k Alianci.

„Sure is nice to get outside once in a while. Feels like I've been cooped up in a tower for years.“ – Samozřejmě je příjemné být jednou za čas venku. Mám pocit, jako kdybych byla roky zahnízděná v nějaké věži.“

 • Jedná se o již zmíněný (a již zničený) Theramore.

„I wonder why they call it ‚Polymorph‘ when it always turns enemies into one thing. They should have called it something like ‚Monomorph‘ or ‚That Spell That Turns People Into Sheep‘.“ – Zajímalo by mě, proč tomu říkají ‚Polymorph‘, když to nepřátele mění vždycky jen na jednu věc. Mělo by se tomu říkat ‚Monomorph‘ nebo ‚To kouzlo, co lidi mění na ovce‘ nebo tak nějak.

 • Toto kouzlo jistě znáte od Brightwing. Možná stojí za to zmínit, že původně bylo kouzlo určeno jen pro čaroděje WoW.

„I'm a sorceress, and a thumping good one too.“ – Jsem čarodějka a to zatraceně dobrá.

„Do you believe in magic in a young girl's heart? Because you're encased in ice, so you probably should start.“ - Věříš na magii v srdci mladého děvčete? Protože jsi zmrzlý v ledu, možná bys raději měl začít.

„I put a spell on you, because you're mine.“ – Očarovala jsem tě, protože jsi můj/moje.

„Let's just be clear: these aren't magic tricks, they're illusions. Tricks are something you do during Hallow's End for candy.“ – Něco si vyjasněme: tohle nejsou kouzelnické triky, jsou to iluze. Triky jsou něco, co děláte během Hallow’s End za sladkosti.

 • Hallow’s End je oslava odtržení Forsaken od Scourge (Pohromy). Slaví se po celém Azerothu a nápadně připomíná oslavy Halloweenu.

„I'm sorry, what? Thrall and me? Ugh, who keeps spreading that filthy rumor? Besides, everyone knows I prefer blue over green.“ – Pardon, cože? Thrall a já? Fuj, kdo pořád rozšiřuje tyhle hnusné řeči? Navíc všichni vědí, že dávám přednost modré před zelenou.

 • Vztah Thralla a Jainy je chvílemi dost komplikovaný, fanoušci dost často narážejí na to, že čarodějka a šaman spolu někdy něco měli, ve WoW je dokonce i pár narážek. Nicméně oficiálně k tomu nikdy nedošlo. Při řešení modré barvy máme prakticky na výběr ze dvou možností – tou první je Arthas – asi netřeba vysvětlovat. Tou druhou by mohl být Kalecgos – modrý drak, jenž má obrovskou sílu, jak fyzickou, tak magickou.

„Not to mention the last two men who sought my attention tried to take over the world...yeah. I think I'd rather just study.“ – A to nemluvím o tom, že poslední dva muži, kteří usilovali o moji pozornost, se snažili ovládnout svět… jo, myslím, že radši budu jen studovat.

 • Kael’thas a Arthas, bez diskuze.

„The Horde and Alliance can coexist. I've seen it. One single event can draw us together.“ – Horda a Aliance vedle sebe mohou existovat. Už jsem to viděla. Jedna událost nás dokáže sblížit.

 • Mějte na paměti, že Jaina v Heroes je původní Jainou, ne tou po událostech na Theramore, proto ji můžeme slyšet říkat takové věci. Pokud bychom se bavili s Jainou z Mists of Pandaria, řekla by vám něco v tom stylu, že ty zelené příšery je třeba vyhubit.

„By the way, if you're holding on for a 'Frozen' reference, just let it go." (gasp) "Oh no. What have I done?“ – Mimochodem, pokud čekáte na nějakou referenci k Frozen, tak to nechte být. (zalape po dechu) Ale ne! Co jsem to udělala?“

 • Česká verze se jmenuje „Najednou“, tudíž jde o jaksi nepřeložitelný vtip. V angličtině se píseň jmenuje „Let It Go“ (Nech to být).

„When my brother Derek was killed, my father swore an eternal oath to destroy all orcs on Azeroth. I always wonder how I would handle a loss like that. Honestly, I just pray I never have to find out.“ – Když byl můj bratr Derek zabit, můj otec přísahal, že zničí všechny orky na Azerothu. Vždycky mě zajímalo, jak bych já zvládla takovou ztrátu. Upřímně modlím se, abych to nikdy nezjistila.

 • A přece už o vyhlazení orků usiluje, mají to tak nějak v rodině, zdá se.

Vydání rozkazu pro přesun:

„If you’re sure.“ – Pokud jsi si jistý/á.

„I’ve got a good feeling about this.“ – Mám z toho dobrý pocit.

„Let’s get going.“ – Měli bychom jít.

„Sounds good.“ – To zní dobře.

„I’ll take care of it.“ – Postarám se o to.

„All right with me.“ – Já jsem s tím v pohodě.

„Sounds interesting.“ – To zní zajímavě.

„Time is of the essence.“ – Jde o každou minutu.

„On the way.“ – Na cestě.

Útok:

„For Theramore! – Za Theramore!

„Just surrender!“ – Prostě se vzdej!

„I hate resorting to violence!“ – Nerada se uchyluji k násilí!

„Let’s see how you like this!“ – Uvidíme, jak se ti bude líbit tohle!

„You forced my hand!“ – Donutil jsi mě k tomu!

„So be it.“ – Staniž se!

Výběr talentu:

„Good choice.“ – Dobrý výběr.

Pokud je vyléčena:

„Keep it up!“ – Pokračuj v tom!

„A well timed heal, friend!“ – Dobře načasovaný heal, příteli!

Interakce s hrdiny obecně:

„What do you say? Are you ready for this?“ – Tak co? Jsi na to připraven/a?

„I hope you are ready, friend.“ – Doufám, že jsi připraven, příteli.

„Fight as one and we shall prevail!“ – Bojujte jako jeden a zvítězíme!

„My magic will tear them apart!“ – Moje magie je roztrhá na kusy!

„Oh, it’s you, how unfortunate.“ – Ou, to jsi ty, jak nešťastné.

„Hello, my friend. Let’s go out there and make a difference.“ – Zdravím, příteli. Pojďme tam a ať to stojí za to!

„I don’t have time for this!“ – Na tohle nemám čas!

„Come, the battle awaits us!“ – Pojďme, čeká nás bitva!

„This should be interesting.“ – Tohle by mělo být zajímavé.

„Let’s get going!“ – Pojďme!

„I suppose.“ – Předpokládám.

„Has anyone tried reasoning with them? Just a thought.“ – Zkoušel jim někdo domluvit? Jen nápad.

„I’m here, aren’t I?“ – Jsem tu, ne?

„However I can help.“ – Jakkoliv mohu pomoci.

Interakce se specifickými hrdiny:


Arthas


„I will never forgive you for what you have done, Arthas!“ – Nikdy ti neodpustím to, co jsi provedl, Arthasi!

Arthas: „Forgiveness is a concern of the living.“ – Odpuštění je záležitostí živých.

Kael‘thas

„Kael’thas.“ - Kael'thasi.

Murky

„Hmm… If one murloc is here, there are more nearby, aren’t there?“ – Hmm… pokud je tu jeden murloc, další budou poblíž, že?

Thrall

„It’s been a long time, since we fought together, Thrall.“ – Už je to dlouho, co jsme spolu bojovali po boku, Thralle.

Thrall: „Indeed, it has, Jaina.“ – To ano, Jaino.

Uther

„Lord Uther, I’m so sorry about Arthas. If only I could have convinced him.“ – Lorde Uthere, je mi tak líto Arthase. Jen kdybych ho dokázala přesvědčit.

Uther: „That guilt lies with me and I will live with it until my dying day.“ – Tahle vina je na mých bedrech a budu s ní žít až do doby, než nadejde můj čas.

Zabití hrdiny:

„I’m not to be trifled with.“ – Se mnou si není radno zahrávat.

„For the Kirin Tor!“ – Za Kirin Tor!

„That should win us some time.“ – Tohle by nám mělo získat trochu času.

„Why don’t you chill out for a bit?“ – Proč trochu nevychladneš?

„That’s enough out of you!“ – To už od tebe stačilo!

„Still a few tricks up my sleeves.“ – Stále mám v rukávu pár triků.

Zabití specifického hrdiny:


Arthas


„By the light, find your rest, Arthas!“ – Ve jménu světla, najdi svůj klid, Arthasi!

Azmodan/Diablo (Demon)

We will not suffer your kind, demon!“ – Nebudeme tu tvůj druh snášet, démone!

Jaina

„The cold never bothered me, anyway!“ – Chlad mě stejně nikdy netrápil!

 • A udělala jsi to znova, Jaino! („The cold never bothered me, anyway“ je poslední část refrénu z Frozen.)

Kael’thas

„That outta set you back a bit.“ – Tohle by tě mělo trochu pozdržet.

 • Jaina reaguje na Kaelovu promluvu, kdy v Magisters’ Terrace říká: „… but the Tempest Keep was merely a setback.“ (…ale Tempest Keep bylo jen menší zdržení), čímž znevažuje svoji porážku v Netherstorm. „It was merely a setback“ se pak ve Warcraftu celkem uchytilo a je možné slyšet tuto frázi u spousty postav.

Muradin

„A warrior should know better than to tangle with a frost mage.“ – Warrior (válečník) by měl vědět, že se nemá zaplétat s frost mágem.

Murky

„Oh, (chuckle), I think I got him for real that time!“ – Ou, (úšklebek), myslím, že jsem ho tentokrát dostala!

Thrall

„A pity you would not listen to reason.“ – Škoda, že neposloucháš rozum.

Další hlášky:

„Elemental, defend me!“ – Elementále, braň mě! (R – Water Elemental)

„Your time has come, friend!“ – Tvůj čas nadešel, příteli! (R – Water Elemental)

„Rise, servant of Neptulon!“ – Povstaň, služebníku Neptulona! (R – Water Elemental)

 • Neptulon je vládce vodních elementálů a jeden z vládců nad živly společně s Ragnarem, Al‘Akirem a Therazane.

„Ring of Frost!“ – (R – Ring of Frost)

„Freeze!“ – Zmrzni! (R – Ring of Frost)

„Now you’re mine!“ – A teď jsi můj! (R – Ring of Frost)

„Here we go!“ – Jdeme na to! (R – Ring of Frost)


Jainu jsme snad bez omrzlin přežili, příští týden se tu zase setkáme a už je to na čase pořádně rozbalit. Kytary, bicí a mikrofony do rukou, připravte se na velkolepý koncert!


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Jaina_quotations

https://www.youtube.com/watch?v=DdF6aogQiHo

https://www.youtube.com/watch?v=knKU2N7KgJg

https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Bailey_(voice_actress)

http://wowwiki.wikia.com/wiki/Jaina_Proudmoore

http://www.wowhead.com/event=324/hallows-end

http://wowwiki.wikia.com/wiki/Elemental_lord


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. - Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]

 Naposledy upravil/a Glea'ar 17.09.2015 v 14:59:59.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet