What Does the Hero Say? (Leoric) #13

Je to tady! Konečně! What Does the Hero Say? je zpět!

Omlouváme se za dlouhou prodlevu, která bohužel způsobila, že seriál dlouhou dobu nevycházel.

WDHS je ale zpět a odteď se vám budu snažit servírovat hlášky vašich oblíbených i neoblíbených hrdinů. A pro svůj hláškový debut jsem vybrala Leorica. Nuže, směle do toho.

LEORIC, THE SKELETON KING (namluvil Joe Thomas)

Joe J. Thomas je dabér původem z Los Angeles, který se během své kariéry podílel na tvorbě her, animovaných snímků, filmů, nebo třeba audio knih. Mezi zajímavější prvky jeho kariéry pak patří práce kaskadéra a jódlovací okurky (ne, vážně...mrkněte třeba sem: http://www.yodellingpickle.com/).

 

 

 

 

 

 

 


Kliknutí

 

Standardní

"All shall suffer!"Všichni budou trpět!

"You dare?" - Ty si troufáš?

"Who disturbs the king of Khanduras?" - Kdo ruší krále Khandurasu?

Space Lord

"What is it?"Co se děje?

"You are testing my patience. It is most unwise." - Zkoušíš mou trpělivost. To je velmi nemoudré.

Interakce

 

Arthas

"You remind me of someone... Oh wait, it's me." Někoho mi připomínáš...Jo moment, mě.

"I am no servant, at least I was actually a king before I succumbed to madness." - Nejsem žádný poskok. Já byl alespoň opravdu králem, než jsem podlehl šílenství.

Murky

"You stand accused to being a traitor to Khanduras, how do you plead?" - Jsi obviněn z toho, že jsi zradil krále Khandurasu. Cítíš se vinen?

"What? You dare to mock a king!?" - Cože? Ty si troufáš posmívat se králi!?

Azmodan

"Are you going to fight this time? Or just talk about how you cannot be beaten?" - Budeš tentokrát bojovat? Nebo jen budeš mluvit o tom, jak jsi neporazitelný?

Diablo

"When this is over, we have much to settle, fiend." - Až tohle skončí, budeme muset vyřešit hodně věcí, ďáble.

"There is no rest for me, abomination, but my mind is free." - Mně se nedostává žádného spočinutí, stvůro, ale má mysl je svobodná.

Hrdina z D3

"So, how is your alliance with the angels coming along?" - Tak jak ti klape to spojenectví s anděly?

"I am not pleased about this either." - Já z tohohle také nemám radost.

Johanna

"Crusader, it seems that fate has decreed that we fight together." - Křižáku, zdá se, že osud rozhodl, abychom bojovali společně.

"I am always on the side of right, if only the same could be said about my allies." - Já jsem vždy na straně práva, jen kdyby šlo to samé říct o mých spojencích.

Kharazim

"Shouldn't you have died on of your fool honey-quests by now?" - Neměl bys touhle dobou být zabitý na nějakém ze svých hloupých questů?

"I prefer "The Black King", it's much more ominous." - Osobně preferuji „Černý král“, je to mnohem zlověstnější.

Tyrael

"You have something to say, angel?" - Chceš něco říct, anděli?

"Ah, so you DO know me, angel, and yet you stood by when Diablo shattered my kingdom." - Aha, takže mě znáš, anděli, a přesto jsi nečinně přihlížel, když Diablo rozdrtil mé království.

Při pohybu

"Let us conquer!"Budeme dobývat!

"Your counsel sways me." - Podřídím se tvé radě.

"To the slaughter!" - K masakru!

"Your loyalty is noted." - Tvá věrnost byla zaznamenána.

"The damned march forth." - Ten proklatý pochod.

"Cower before your king!" - Bojte se svého krále!

"Yes." - Ano.

"It shall be done." - Tak budiž učiněno.

"By your leave." - S tvým svolením.

"At once." - Hned.

Při útoku

"Kneel, peasant!" Poklekni, sedláku!

"I will have your head!" - Za to zaplatíš hlavou!

"Treason must be punished!" - Zrada musí být potrestána!

"This is the price of betrayal." - Tohle je cena za zradu.

"Who challenges me?!" - Kdo mě vyzývá?!

"Death to all traitors!" - Smrt všem zrádcům!

Při zabití

 

Obecně

"All are loyal in death."Všichni jsou věrni smrti.

"This conspiracy will be rooted out!" - Tohle spiknutí bude vymýceno!

"One less traitor." - O jednoho zrádce méně.

"None shall mourn you." - Nikdo nad tebou truchlit nebude.

"Serve your king." - Budeš sloužit svému králi.

Azmodan

"Lesser evil indeed." - Jsi opravdu jen nižší démon.

Diablo

"Justice for my sons! Oh, and for driving me insane." - Spravedlnost za mé syny! Jo, a taky za to, že jsi mě dohnal k šílenství.

The Butcher

"That's for getting all that blood in my dungeons." - To máš za to, že jsi v mých kobkách nadělal tolik krve.

 • The Butcher je bossem v Diablu 3. Hádejte, kde se boj s ním odehrává? No ano, v kobkách tehdejšího krále Leorica.

Johanna

"Perhaps this will silence that tongue of yours." - Možná tohle umlčí ten tvůj jazyk.

Kharazim

"A thousand and one gods, and none could save you." - Tisíc a jeden bůh a žádný z nich tě nedokázal zachránit.

Nazeebo

"Now you can see Unformed Land in person." - Tak teď se můžeš podívat do „Unformed Land“ („Nezformované země“) osobně.

Sonya

"Now you are as dead as the rest of your people, savage." - Teď jsi stejně mrtvá jako zbytek tvých lidí, divoško.

Valla

"Say hello to your sister for me." - Pozdravuj za mě svou sestru.

Tyrael

"Justice is a lie." - Spravedlnost je lež.

Arthas

"There is only room for one corrupted king around here." - Je tu prostor jen pro jednoho zkaženého krále.

Uther

"Paladins... insufferable." - Paladinové...nesnesitelní.

Při respawnu

"The grave cannot confine me!"Hrob mě nemůže zadržet!

"My rule is eternal!" - Má vláda trvá navěky!

"You cannot kill that which has no life." - Nemůžeš zabít, co nežije.

Vtipné hlášky (Při klikání)

Standardní

"I am already dead, so when I am killed, what am I then? More dead? Deader? Alive?" - Už jsem mrtvý, takže když mě zabijí, co jsem pak? Víc mrtvý? Mrtvější? Živý?

"It's never easy juggling a family, a kingdom, and the soul of a Prime Evil." - Nikdy není zrovna snadné ukočírovat rodinu, království a duši Prime Evil.

"The peasants called me mad. Paranoid. Is it paranoid to think everyone around you wants to kill you? Is it? IS IT?! ...oh, it is? Well, what about when they actually do it?" - Rolníci říkali, že jsem šílený. Paranoidní. Copak je to paranoia, když si člověk myslí, že všichni okolo ho chtějí zabít? Je? JE?! ...jo, ono fakt je? No a co to je, když to opravdu udělají?

"These old bones have but one fear left: Osteoporosis." - Tyhle staré kosti už se bojí jen jedné věci: osteoporózy.

 • Neboli řídnutí kostí. Více info zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Osteopor%C3%B3za; V originále je hláška ještě trošku vtipnější, protože „old bones“ je výraz, kterým o sobě často mluví důchodci; slovo „bones“ krom kostí může označovat i lidské tělo obecně (ale těžko lze mít osteroporózu v celém těle, pokud člověk není kostlivec jako Leoric, v češtině se proto hezký dvojsmysl ztrácí).

"Does anyone else hear these voices? What? No? Yes? " [laughs] "Yes! Yes, soon they all will!" - Ještě někdo slyší tyhle hlasy? Cože? Ne? Ano? [směje se] Ano! Ano, brzy je uslyší všichni!

"Eww! Get your filthy hands off my wishbone!" - No fuj! Dej svoje špinavé ruce pryč od mé kůstky štěstí!

 • Tady si dovolím menší vysvětlení. Tuto hlášku Leoric zjevně říká při klikání na určité partie. Asi si domyslíte jaké, ale pro upřesnění řekněme, že zhruba v oblasti rozkroku. „Wishbone“ je technicky vzato vidlicovitá kost, která se nachází pouze u ptáků (a dinosaurů), a ačkoliv by ji Leoric mohl klidně tajně nosit zastrčenou za opaskem, mám podezření, že se autoři snažili udělat vtípek poněkud jiného charakteru.

"I am the Skeleton King, not the King of Skeletons. It is a small but important distinction." - Jsem Kostlivý král, ne Král kostlivců. Je to malý, ale důležitý rozdíl.

"Heroes? You mean those vagabonds who illegally enter my home, smash my jar collection, bring me to life just to kill me again, and leave white items all over my floor? Oh yes, how very heroic." - Hrdinové? Myslíš ty pobudy, kteří nelegálně chodí do mého domu, rozbíjí mou sbírku váz, oživí mě, jen aby mě zase zabili, a nechají mi všude po zemi válet bílé věci? Ó jak hrdinské.

 • Kdo se v tomhle nenašel, opravdu by si měl co nejdříve zahrát Diablo.

"Do you feel that? It's going to rain again soon." - Cítíš to? Brzy bude zase pršet.

 • Ano, i v angličtině se stejně jako v češtině říká, že člověk něco „cítí v kostech“. A jelikož je Leoric samá kost…

"Darkness follows me. I follow him too, but he doesn't post much." - Temnota mě sleduje. Já ho taky sleduji, ale moc toho nepostuje.

 • Aneb i Leoric je aktivní na sociálních sítích.

"Why are you being so sternum? I'm just ribbing you. What's the matter, do you not find this bone-punnery...humerus?" - Proč jsi tak vážný? Jen si z tebe utahuji. Copak, tyhle kostlivé vtipy ti nepřijdou...humorné?

 • Tato věta bohužel přeložit jen tak nejde, jde o hříčku se slovy. Takže překlad je bez nich a narážky vysvětlím zde. V první větě Leoric zaměnil „stern“ - „vážný, přísný“, za „sternum“ - „prsní kost“. V druhé větě jde o hezké použití slovesa „to rib“ - „škádlit, utahovat si“; podstatné jméno „rib“ totiž znamená „žebro“. Na závěr to Leoric završil použitím slova „humerus“ - „pažní kost“ místo „humorous“ - vtipný. Obě slova se vyslovují zcela identicky.

"The leg-bone's connected to the thigh-bone, the thigh-bone's connected to the rib-bone, the rib-bone's connected to the shoulder-bone... I'm starting to regret taking these apart." - Takže holenní kost je spojená se stehenní kostí, stehenní kost je spojená s žebrem, žebro je spojené s ramenní kostí… Začínám litovat, že jsem je rozebral.

 • Jde o odkaz na text známého spirituálu Dem Bones, viz odkaz. Chtěla bych vidět Leorica, který by se bez návodu znovu zkusil postavit...

"Drink milk. It's good for your bones." - Pij mléko. Je to dobré na kosti.

Space Lord

Vzhledem k tomu, že celý tento skin je parodií Hvězdných válek, velká část hlášek s tímto univerzem nějak souvisí.

"The Eternal Empire has consumed many worlds. Their power is bound to me through the darkness." - „Eternal Empire“ („Věčné impérium“) pohltilo mnoho světů. Je se mnou spojené skrze temnotu.

"Under my watchful gaze, we have crushed each of our foes but one. Why are these star princesses so resilient? And it's not the power of love! Stop saying that. It's stupid." - Pod mým dohledem jsme rozdrtili všechny nepřátele až na jednoho. Proč jsou tyhle hvězdné princezny tak odolné? A není to sílou lásky! Přestaňte to tvrdit. Je to hloupost.

 • Zřejmě narážka na princeznu Leiu.

"I'm a space lord. Mother mother."

 • Volný překlad by byl: „Jsem vesmírným pánem. Mami, mami.“ Ale jde o odkaz na text písničky Space Lord od skupiny Monster Magnet.

"So, we have a deal. No, wait, I'm altering it. Ah...much better. Hmm...this part could be altered further. Yes. Yes.This deal is getting better all the time." - Tak jsme domluveni. Ne, moment, ještě to trochu upravím. Jo...mnohem lepší. Hmm...tady by to šlo ještě trochu poupravit. Ano. Ano. Tahle dohoda se každou chvílí stává lepší a lepší.

 • Jde o narážku na Hvězdné války a dohodu mezi Darthem Vaderem a Lando Cardassianem. 

"Never underestimate the power of the darkness. Seriously, don't. Darkness gets all passive aggressive about it. Leaves little sticky notes everywhere." - Nikdy nepodceňujte sílu temnoty. Ne, vážně, nedělejte to. Temnota je pak ohledně toho celá pasivně agresivní. Nechává všude ty malé samolepící papírky.

"If you ever build an impractical, phenomenally large superweapon, don't skimp on quality control. Smallest oversight often leads to disaster." - Jestli někdy postavíte nepraktickou, fenomenálně obrovskou superzbraň, nešetřete na výstupní kontrole. Jedno malé přehlédnutí často vede ke katastrofě.

 • Kdo narážku nepochopil, doporučuji shlédnout Hvězdné války: Nová naděje.

"There are always two space lords. One, the master. The other, an apprentice. Our meetings are lonely. And one-sided." - Vždy jsou jen dva vesmírní páni. Jeden je mistrem. Druhý je učedníkem. Naše setkání jsou velmi osamělá. A jednostranná.

 • Další poklona Hvězdným válkám a Sithským lordům.

"Yes, the power of darkness looks like some sort of red hologram. What of it?" - Ano, síla temnoty vypadá jako nějaký červený hologram. No a co?

"Hmm. This visor always gets fogged up." (Scrubbing sound.) "Ah. Much better." - Hmm. Tenhle vizor se pořád zamlžuje. (zvuk drhnutí) Mnohem lepší.

"Some say the Eternal Empire's name is presumptuous. Wait, I mean, some said it's presumptuous. Tense is important when referring to the dead." - Někteří říkají, že jméno Eternal Empire („Věčné impérium“) je troufalé. Moment, vlastně někteří říkali, že je troufalé. Minulý čas je důležitý, když je řeč o mrtvých.

"These glowing lights don't serve any real purpose. But if you're getting a robotic body, you might as well splurge and treat it out." - Tahle zářící světýlka nemají žádný reálný účel. Ale když už si pořizujete robotické tělo, rovnou se můžete rozšoupnout a využít toho.

 • Zřejmě narážka na brnění Dartha Vadera.

"It's not a real space opera until the fat alien sings." - Není to pořádná vesmírná opera, dokud nezpívá tlustý mimozemšťan.

 • Jde o celkem oblíbenou parafrázi idiomu: „It ain't over till the fat lady sings” (Není konec, dokud nezpívá tlustá paní”), což zhruba odpovídá českému rčení: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.” Původní idiom zřejmě pochází z odkazu na Wagnerovu operu Prsten Nibelungův, před jejímž koncem zpívá árii pro soprán valkýra Brunhilda; sopranistky často bývají velmi korpulentní.

"No-one ever mentions that space is really really boring. It's big, mostly empty, and the few bits that aren't are full of jerks." - Nikdo nikdy nemluví o tom, že vesmír je opravdu, ale opravdu nudný. Je velký, povětšinou prázdný a ty malé kousky, které nejsou, jsou plné blbců.

Hrdinské schopnosti

"Welcome to your tomb!"Vítejte ve své hrobce!

"No escape!" - Nikdo neunikne!

"You dare bring the warmth of life into my tomb!?" - Ty se opovažuješ do mé hrobky přinést teplo života!?


No a to je vše, dámy a pánové. Pokud znáte nějakou další hlášku našeho milého (a vtipného) Leorica, která zde nebyla zahrnuta, napište nám ji v komentáři.

Ráda bych také slyšela, jakého hrdinu byste rádi viděli příště. :)


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Leoric_quotations

http://www.imdb.com/name/nm1741007/Naposledy upravil/a akirafay 16.05.2016 v 10:35:00.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

sw1tchCZ 16.05.2016 09:58

Jako tušil sem, že nějaké vtipy bude mít, ale že je to takový komik? Jinak dalšího bych bral Arthase

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet